پرسش و پاسخ حقوقی: آیا به زنان شاغل نفقه تعلق میگیرد ؟

خورنا: لطفا نفقه را تعریف کنید و آیا نفقه به زن شاغل تعلق میگیرد؟

پاسخ: ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی نفقه را تعریف کرده است. “نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان و یا مرض” – اشتغال و ثروتمند بودن زوجه در نفقه او تاثیری ندارد و باید پرداخت شود.

پاسخ از کارشناس حقوقی خورنا – سید عماد طباطبائی