برداشت ذرت علوفه ای از اراضی کشاورزی رامشیر به پایان رسید

خورنا: مصطفی هنرمندیان اظهار داشت: عملیات برداشت ذرت علوفه ای به وسیله چهار دستگاه چاپر پشت تراکتوری به اتمام رسید.

وی متوسط برداشت این نوع ذرت را در هر هکتار ۳۵ تن ذکر نمود و افزود: از سطح مذکورشش هزار تن ذرت علوفه ای برداشت شده است.

هنرمندیان همچنین از توزیع گندم بذری در بین کشاورزان شهرستان خبر داد و پیش بینی کرد: با توجه به سهمیه های منظور شده بالغ بر یک هزار و ۸۰۰ تن بذر گندم گواهی شده بین کشاورزان توزیع و مابقی نیاز گندم کشاورزان شهرستان جهت کشت از طریق گندم های خود مصرفی بوجاری شده زارعین تأمین گردد.