جزئیات حداقل و حداکثر افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان ابلاغ شد

خورنا: با تصویب هیئت وزیران، میزان ضریب حقوق کارمندان و بازنشستگان دولتی، اعضای هیات علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و قضات و شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری در سال ۱۳۹۱ تعیین شد. با تصویب هیئت و زیران ، میزان ضریب حقوق کارمندان و بازنشستگان دولتی، اعضای هیات علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و قضات و شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری در سال ۱۳۹۱ تعیین شد.

هیئت وزیران به استناد ماده ۵۰ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری ،میزان ضریب افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان را مشخص کرد.

میزان ضریب افزایش حقوق اعضای هیات علمی دانشگاهها

ضریب حقوق سال ۱۳۹۱ اعضای هیات علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و قضات به میزان یازده هزار و چهار صد و شصت ریال و ضریب حقوق شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری برای سال ۱۳۹۱ را به میزان هشتصد و پنج (۸۰۵) ریال تعیین کرد.

بر اساس این مصوبه ضریب حقوق بازنشستگان موضوع بند (ج) ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم توسعه نیز برای سال ۱۳۹۱ به میزان هشتصد و پنج (۸۰۵) ریال تعیین می شود.

بازنشستگان و وظیفه بگیران

براین اساس، حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران و مشترکان صندوق های بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح و سایر صندوقهای وابسته به دستگاه اجرایی در سال ۱۳۹۱ به میزان پانزده درصد نسبت به سال ۱۳۹۰ افزایش می یابد.

سقف افزایش حقوق کارمندان

براساس این مصوبه، سقف افزایش حقوق کارمندان دستگاههای موضوع بند ۹۵ ماده واحده قانون بودجه ۱۳۹۱ کل کشور پانزده درصد تعیین می شود.

همچنین، عیدی پایان سال غیر مشمولین قانون خدمات کشوری شاغل در دستگاه های اجرایی دولتی در سال ۱۳۹۱ به میزان عیدی پایان سال مشمولین قانون یاد شده تعیین می شود.

پاداش

طبق این مصوبه، پاداش موضوع ماده ۵۰ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (به استثنای دستگاههای اجرایی موضوع بند ۹۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور) برای امسال حداکثر یک ماه حقوق و مزایایی مندرج در احکام کارگزینی در سقف اعتبارات مصوب تعیین می شود.

پاداش موضوع ماده ۵۰ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای دستگاههای اجرایی موضوع بند ۹۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور برای امسال با پیشنهاد مجمع عمومی ذیربط در سقف بودجه مصوب و تصویب هیئت وزیران تعیین می شود.

حداقل حقوق و فوق العاده های مستمر (شاغلین)

براین اساس، حداقل حقوق و فوق العاده های مستمر (شاغلین) موضوع تبصره ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگاههای اجرایی مشمول این قانون و سایر مشمولین ماده مذکور به استثنای مشمولین بند ۱۲ این تصویب نامه در سال ۱۳۹۱ به میزان سه میلیون و نهصد و بیست و یک هزار و پانصد ریال و حداکثر حقوق و فوق العاده های مستمر این قبیل کارمندان هفت (۷) برابر حداقل حقوق مذکور در این بند تعیین می شود.

حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران

طبق این مصوبه، حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران و مشترکان صندوق های بازنشستگی کشور ی و نیروهای مسلح و سایر صندوق های وابسته به دستگاه اجرایی به میزان سه میلیون و نهصد و بیست و یک هزار و پانصد ریال تعیین می شود.

حداقل حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت

براساس این مصوبه، حداقل حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سال ۱۳۹۱ به میزان دو میلیون و ششصد و پنجاه و شش هزار و پانصد ریال و حداکثر حقوق این قبیل کارمندان هفت برابر حداقل مذکور در این بند تعیین می شود.

همچنین ، پرداخت کمکهای رفاهی مستقیم و غیر مستقیم در سقف اعتبارات یا بودجه مصوب دستگاه های اجرایی قابل تأمین و پرداخت می باشد. پرداخت فوق العاده اضافه کار ساعتی به کارمندان

براین اساس، پرداخت فوق العاده اضافه کار ساعتی به کارمندان دستگاه‌های اجرایی مشمول این تصویب نامه با رعایت بند (ز) ماده(۵۰) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در سقف اعتبار مصوب دستگاه مجاز است.

تشخیص کارکنانی که به اقتضاء شغلی مطابق با بند ۹ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری اضافه کار بیشتری دریافت می نماید با بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات مجاز موضوع ماده ۵۳ قانون محاسبات عمومی خواهد بود.

فوق العاده ماموریت روزانه داخل کشور

طبق این مصوبه، فوق العاده ماموریت روزانه داخل کشور به کارمندان دستگاه های اجرایی مشمول این مصوبه که به عنوان مامور برای انجام وظیفه موقت به خارج از حوزه شهرستان محل خدمت خود اعزام می شوند و ناچار به توقف شبانه هستند تا میزان حداقل حقوق و فوق العاده های مستمر در مورد مشمول هر یک از بند‌های این تصویب نامه به ماخذ یک بیستم و نسبت به مازاد آن به ماخذ یک پنجاهم و در سقف اعتبار مصوب دستگاه قابل پرداخت می باشد.

سایر موارد مطابق آیین نامه فوق العاده روزانه موضوع بند (ث) ماده ۳۹ قانون استخدام کشوری و اصطلاحات بعدی آن خواهد بود.

همچنین، تمدید قراردادهای قبلی کارکنان قراردادی مجاز است.

پرداخت کمک های رفاهی مستقیم و غیر مستقیم به کارکنان قرارداد کار معین

براین اساس، پرداخت کمکهای رفاهی مستقیم و غیر مستقیم به کارکنان قرارداد کار معین (مشخص) ساعتی و موارد موضوع ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری بر اساس دستورالعملی که با رعایت سقف اعتبارات مصوب به تصویب بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از سوی ایشان می رسد، مجاز است.

به گزارش ایسنا، معاون اول رئیس جمهور این مصوبه را برای اجرا به معاونت توسعه و سرمایه انسانی رئیس جمهور و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبری رئیس جمهور ابلاغ کرده است.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *