مراسم سنج و دمام سنتی حسینیه شهدای آبادان+ گزارش تصویری

مراسم سنج و دمام سنتی حسینیه شهدای آبادان ،شب هفتم

اهواز. کیانپارس خیابان۱۱،شرقی.