عکس: درگیری در فوتبال خرمشهر

خورنا: درگیری در بازی نیمه نهایی جام رمضان در خرمشهر که بین تیم های “نخل” و “اتحاد” برگزار شد، این مسابقه را به تعطیلی کشاند و ادامه مسابقات جام رمضان در خرمشهر را در حاله ای از ابهام قرار داد.