مرغ ایرانی رکورد دنیا را شکست!+جدول

خورنا: مرغ ایرانی با قیمت ۷۳۰۰ تومان رکورد قیمت مرغ را در دنیا شکست.

مقایسه ای انجام شده بین قیمت مرغ ایران با قیمت برخی از کشورهای دنیا که در جدول زیر قابل مشاهده است.

شهر                      نرخ(تومان)

تهران                         ۷.۳۰۰

کراچی                      ۱.۹۷۸

نیویورک                     ۱.۸۶۰

سمرقند                   ۱.۲۵۰

ابوظبی                    ۱.۱۰۰

مسقط                    ۳.۱۹۳

کپنهاک                   ۱.۰۴۰

ریودوژانرو                ۳.۲۵۰

آنکارا                     ۲.۰۳۱

مسکو                   ۳.۴۸۳

قاهره                   ۳.۴۸۰