بازدید جمعی از مسئولین منابع آب ترکیه از سد و نیروگاه دز اندیمشک

خورنا:جمعی از مسئولین منابع آب ترکیه ، به همراه مهندس افشاری معاونت محترم بهره برداری سد و نیروگاه سازمان آب و برق خوزستان از تاسیسات سد و نیروگاه دز بازدید نمودند.
در این بازدید کارشناسان منابع آب ترکیه ضمن بازدید از مجموعه عظیم سد و نیروگاه دز با مهندس افشاری معاونت بهره برداری سد و نیروگاه سازمان آب و برق خوزستان ، مهندس سعید رئوفی نسب مدیرعامل شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه دز و مسئولین این شرکت به تبادل نظر پرداختند.