بگذاریم شهردار اهواز کار خود را کند/ تاریخی هنوز «هاشمی زاده» را با میدان نخل و اتوبان عریض بهبهانی می شناسد

خورنا به زودی تقاطع سه سطحی چهار شیر که در نوع خود بی نظیر است کلنگ می خورد. قریب به ۸۰۰ پروژه متوسط و کوچک در محلات شهر در حال انجام است و البته خود شخص شهردار پذیرفته است که این همه شایسته مردم اهواز نیست و از همین رو سرمایه گذاران بخش خصوصی را به مشارکت طلبیده است و به زودی در این زمینه نیز قفل سرمایه گذاری و مشارکت بخش خصوصی در اهواز می شکند.

پس بگذاریم شهردار اهواز کار خود را کند. هیچ مصلحتی بالاتر از اهواز وجود ندارد. قضاوت تاریخ را از یاد نبریم. تاریخی که هنوز «هاشمی زاده» را با میدان نخل و اتوبان عریض بهبهانی می شناسد و…