مغازه یکی از بنکداران پلمپ شد!/ تجمع معترضان مقابل فرمانداری

خورنا صنف بنکداران که فرمانداری اهواز تا صبح امروز (اول آذرماه) براساس مصوبه قانونی به آنان مهلت خروج از مرکز شهر را داده و درصورت تخلف وعده پلمپ مغازه ها را شنیده بودند، بی آن که مغازه های خود را باز کنند دسته جمعی و با سردادن شعارهایی به سمت فرمانداری اهواز به راه افتادند / همچنین مسئولان با یکی از بنکدارانی که به اخطارها توجه نکرده و مغازه خود را گشوده بود برخورد نموده و مغازه وی را پلمپ کردند

تعدادی از بنکداران به دلیل پایان یافتن مهلت قانونی برای جابجایی از هسته مرکز شهر در مقابل فرمانداری تجمع کردند.

صنف بنکداران که فرمانداری اهواز تا صبح امروز (اول آذرماه) براساس مصوبه قانونی به آنان مهلت خروج از مرکز شهر را داده و درصورت تخلف وعده پلمپ مغازه ها را شنیده بودند، بی آن که مغازه های خود را باز کنند دسته جمعی و با سردادن شعارهایی به سمت فرمانداری اهواز به راه افتادند.

پس از رسیدن به محل فرمانداری، چندتن از بنکداران به نمایندگی از این صنف به داخل ساختمان فرمانداری رفتند تا با مسئولان مربوطه گفت و گو کنند.

گفتنی است صبح امروز خیابان فاطمی (محل فرمانداری اهواز) به دلیل تجمع بنکداران معترض دچار سنگینی ترافیک شده بود.

همچنین مسئولان با یکی از بنکدارانی که به اخطارها توجه نکرده و مغازه خود را گشوده بود برخورد نموده و مغازه وی را پلمپ کردند.

منبع: خوزنیوز