جمعیت ایران ۷۷،۷۷۷،۷۷۷ نفر شد

خورنا دیروز روی سایت مرکز آمار ایران ابزار جمعیت شمار این مرکز در ساعت ۲۱:۴۲ عدد ۷۷,۷۷۷,۷۷۷ را نشان داد.