مولر، قهرمان جهان را از چاه بیرون کشید؛ باخت غافلگیر کننده پرتغال بدون رونالدو + نتایج مقدماتی یورو ۲۰۱۶