۲ انتصاب جدید در دانشگاه شهید چمران

خورنا: دکتر محمد رعایایی اردکانی سرپرست دانشگاه شهید چمران اهواز طی احکامی دکتر  امید علی شهنی کرم زاده را به عنوان رئیس دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر و دکتر علیرضا جلیلی فر عضو هیات علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی به عنوان رئیس این دانشکده منصوب نمود.

گفتنی است، دکتر کرم زاده دارای مدرک دکترای ریاضی از دانشگاه اکسترانگلستان بوده و در حال حاضر عضو انجمن ریاضی ایران، انجمن ریاضی آمریکا، انجمن ریاضی انگلستان، انجمن ریاضی ژاپن و عضو اتحادیه ریاضی معلمان آمریکا می باشد. از این عضو هیات علمی دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر تاکنون ۷۵ مقاله علمی در مجامع ملی و بین المللی ارائه گردیده است. پیش از این دکتر منصور سراج مسئولیت مدیریت دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر دانشگاه شهید چمران اهواز را بر عهده داشت.
همچنین دکتر علیرضا جلیلی فر دانشیار گروه زبان انگلیسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی بوده و از ایشان حدود ۹۰ مقاله در مجلات، سمینارها و محافل علمی داخلی و بین المللی ارائه  و ۱۱ عنوان کتاب به چاپ رسیده است. وی تاکنون مدیریت دفتر روابط بین الملل دانشگاه شهید چمران اهواز را بر عهده داشت. پیش از این، دکتر پروین گلی زاده عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات فارسی مسئولیت مدیریت این دانشکده را بر عهده داشت.