محسن رضائی، روحانی را در سفر به خوزستان همراهی و میزبانی میکند/ شرط رضائی چه بود؟

خورنا: محسن رضائی چند شرط اساسی در همراهی با روحانی را روی میز گذاشت که آقای رئیس جمهور با همان خوش قلبی و متانت روحانی منش خودش، اطمینان خاطر بخشیده که با دست پر به خوزستان بیاید.

به گزارش خورنا به نقل از شوشان، محسن رضایی میزبان رئیس جمهور در سفر به خوزستان خواهد بود. وی که با اصرار نزدیکان دولت که از دوستان مشترک وی با جناب دکتر روحانی هستند، قبول کردند که در این سفر میزبان رقیب خود در انتخابات اخیر ریاست جمهوری را همراهی کند.

به هرحال این حرکات جوانمردانه از آقا محسن امام که یار و یاور رهبری، نظام و خود را برادر رئیس جمهور می داند دور از توقع نیست.

اما به گزارش نزدیکان دکتر رضایی، ایشان چند شرط اساسی در همراهی با ایشان را روی میز گذاشت که آقای رئیس جمهور با همان خوش قلبی و متانت روحانی منش خودش، اطمینان خاطر بخشیده که با دست پر به خوزستان بیاید.

امید است این همدلی و همراهی برای خوزستان ثمره خوشی در برداشته باشد.

به هر حال دکتر محسن رضایی به عنوان نفر اول انتخابات ریاست جمهوری در خوزستان سبب شده است که وزن ایشان را تعاملات کشوری کفه ترازوی خوزستان را بالا ببرد.