چه زمانی ارز تک نرخی میشود ؟

خورنا: رئیس کل بانک مرکزی، تامین سرمایه درگردش واحدهای تولیدی را اولویت نخست پرداخت تسهیلات بانکی اعلام کرد و گفت: با این رویکرد به تدریج ظرفیت‌های واحدهای تولیدی به طور کامل فعال و بخش تولید از رکود خارج می‌شود.
به گزارش مهر، ولی اله سیف گفت: تامین منابع مالی برای تکمیل واحدهای نیمه تمام ، اولویت دوم بانک مرکزی است و ظرفیت‌های جدید تولیدی ایجاد می شود و سرمایه گذاری ها به ثمر خواهد نشست.
وی با بیان اینکه امسال نباید به سمت سرمایه گذاری جدید برویم ، تصریح کرد: با انضباط پولی باید با شتاب بیشتری به سمت رشد و توسعه اقتصادی حرکت کنیم.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به شرایط رکود تورمی در کشور بر ضرورت رعایت انضباط پولی تاکید کرد و گفت: انضباط پولی موثرترین راه برای کنترل حجم نقدینگی و کاهش تورم است و با توجه به این رویکرد، سیاست‌های پولی تنظیم می شود.
سیف، روند نزولی نرخ تورم در کشور را به ویژه در شش ماه دوم سال نتیجه اجرای سیاست‌های انضباط پولی دانست و گفت: تورم نقطه به نقطه خرداد ۹۲ نسبت به خرداد ۹۱ چهل و پنج درصد بود که آبان ۹۲ نسبت به آبان ۹۱ به ۳۱ و نه دهم  درصد رسید.
وی با بیان اینکه آثار جهت گیری های درست در اقتصاد، خود را در شاخص‌ها نشان می دهد، تصریح کرد: ادامه این روند می تواند ما را امیدوار کند که در تحقق برنامه ها موفق تر عمل کنیم.
سیف، یکسان سازی نرخ ارز را از سیاست‌های راهبردی بانک مرکزی برشمرد و گفت: برنامه ما این است که در نیمه دوم سال آینده، ارز را یک نرخی کنیم.
رئیس کل بانک مرکزی درباره تازه ترین تصمیمات درباره نرخ جدید سود اوراق مشارکت نیز اظهار داشت: بانک مرکزی زمانی که بخواهد به عنوان ابزار سیاست پولی، اوراق مشارکت منتشر کند باید متناسب با شرایط روز نرخ آن را تعیین کند تا به فروش آن اوراق و جمع آوری نقدینگی منجر شود.
وی افزود: از قبل درباره آن نرخ صحبت نمی کنیم و روزی که بخواهیم منتشر کنیم، با شرایط روز عمل می کنیم.