۵۵۷۵ متر شبکه گاز در واحدهای مسکن مهر آبادان اجرا شد

خورنا: رئیس اداره گاز آبادان گفت: ۵ هزار ۵۷۵ متر شبکه گاز در واحدهای مسکن مهر این شهرستان اجرا شده است.

بهروز فرجی اظهار کرد: یکی از اقداماتی که در زمینه گازرسانی در آبادان انجام شده است اجرای گازرسانی در واحدهای مسکن مهر است.

وی افزود: در این راستا تاکنون ۲ هزار و ۸۸۵ متر شبکه گازرسانی در منطقه فرهنگیان ایجاد و ۸۸ انشعاب نیز واگذار شده است.

فرجی با اشاره به اینکه در منطقه ذوالفقاری نیز یک‌هزار و ۲۱ متر شبکه گاز برای واحدهای مسکن مهر اجرا و ۶۵ انشعاب نیز واگذار شده است، تصریح ‌کرد: علاوه بر آن در شطیط نیز یک‌هزار و ۶۶۷ متر شبکه احداث و ۵۲ انشعاب نیز به واحدهای مسکن مهر آن واگذار شده است.

رئیس اداره گاز آبادان با بیان اینکه در مجموع ۵ هزار و ۵۷۵ متر شبکه گاز در واحدهای مسکن مهر آبادان احداث و ۲۰۵ انشعاب نیز به مشترکان واگذار شده است، خاطرنشان ‌کرد: در واحدهای مسکن مهر شهرهای اروندکنار و چوئبده عملیات گازرسانی هنوز آغاز نشده است.

وی ادامه داد: بعد از پایان عملیات زیربنایی دستگاه‌های دیگری که در این واحدهای در حال فعالیت هستند اداره گاز نسبت به گازرسانی به واحدهای مسکن مهر اروندکنار و چوئبده اقدام خواهد کرد.