روایت برادر خاتمی از ماجرای رای دماوند

خورنا: ایسنا به نقل از انصاف‌نیوز نوشت: سیدعلی خاتمی گفت: سیدمحمد هر وقت خیلی در تصمیم‌گیری تردید دارد، به اتاقش می‌رود و دو رکعت نماز می‌خواند و وقتی برمی‌گردد، دیگر مشکلی وجود ندارد. روز انتخابات مجلس، ساعت ۶ صبح از تهران خارج شد تا او را پیدا نکنند و از او نخواهند که برود و رای بدهد اما چند ساعت بعد خانمش تماس گرفت که سید حالش خیلی بد است و فشارش رفته بالای ۱۸ اما آرام نمی‌گیرد. من سریعا خودم را رساندم و دیدم مدام با استرس دارد راه می‌رود و با خود می‌گوید که چه کار کنم؟

برادر خاتمی افزود: به او گفتم داداش مثل همیشه که با دو رکعت نماز تکلیفت را روشن می‌کنی، این بار هم برو و ببین به چه نتیجه‌ای می‌رسی. قبول کرد و رفت به اتاق کناری و تا چند ساعت بیرون نیامد. بعد که از اتاق خارج شد، چهره‌اش آرام بود و با آرامش گفت برویم رای بدهیم.
سیدعلی خاتمی گفت: خدا می‌داند اگر آن روز سیدمحمد آن کار را نمی‌کرد، بساط اصلاحات برای همیشه جمع می‌شد. خاتمی چنین روزی را می‌دید.