عکس: چشم انداز خوزستان

خورنا: روزنامه چشم انداز خوزستان منتشر شد.

cheshm-andaz-t.jpg