پتروشیمی غدیر رکورد زد

شرکت پتروشیمی غدیر با مبلغ فروش ۹ هزار تن محصول به ارزش بیش از سه هزار و ۳٠٠ میلیارد ریال در فروردین ماه ۱۴۰۱، بالاترین میزان فروش فروردین ماه در تاریخ شرکت را رقم زد.

به گزارش خبرگزاری خورنا، مجتبی رحمانی مدیر فروش و بازاریابی پتروشیمی غدیر گفت: مجموع فروش این شرکت در فروردین ۱۳۹۹ حدود پنج هزار و ۶۶۱ تن، در فروردین ۱۴٠٠ حدود هفت هزار و ۷۹۵ تن و در فروردین ۱۴٠۱ به بیش از ۹ هزار و ۱۸ تن رسید.

رحمانی عنوان کرد: درآمد حاصل از فروش در فروردین ۱۳۹۹، حدود ۵۹۳ میلیارد و ۶٠٠ میلیون ریال، در فروردین ۱۴٠٠ حدود ۲ هزار و ۵۸۴ میلیارد ریال بوده که این رقم در فروردین ۱۴٠۱ به بیش از سه هزار و ۳۱۶ میلیارد ریال افزایش یافته است.

همچنین حسین صفاری مدیرعامل پتروشیمی غدیر افزود: با احتساب موارد فوق، پتروشیمی غدیر به یک رکورد بینظیر دست یافته است به طوری که درآمد حاصل از فروش شرکت در ماه اول سال ۱۴٠۱ نسبت به زمان مشابه سال ۱۴٠٠ حدود ۳۵ درصد افزایش یافته و نسبت به زمان مشابه سال ۱۳۹۹، حدود پنج برابر شده است.

صفاری در پایان به میزان فروش شرکت پتروشیمی غدیر اشاره کرد و گفت: پتروشیمی غدیر در فروردین ۱۴٠۱ به نسبت فروردین ۱۴٠٠، بیش از ۱۳٠٠ تن و نسبت به فروردین ۱۳۹۹، بیش از سه هزار و ۳۵٠ تن رشد داشته است.