با اقدام بموقع مسئولین شادگان از طغیان رودخانه عنایتی جلوگیری شد+تصویر

خورنا: با اقدام بموقع مسئولین شادگان از طغیان رودخانه عنایتی جلوگیری شد.

با آب گرفتگی رودخانه عنایتی، اقدام بموقع شهرداری و اداره راه و ترابری شهرستان شادگان همراه با نظارت مستقیم فیوضی فرماندار محترم شهرستان توانست از طغیان آن جلوگیری کند.