پیگیری توسعه جاده بندرماهشهر به سربندر به ۶ باند با حضور شهرداران بندرماهشهر و سربندر

طرح توسعه جاده بندرماهشهر به سربندر به ۶ باند با حضور شهرداران بندرماهشهر و سربندر پیگیری شد.

طرح توسعه جاده بندرماهشهر به سربندر به ۶ باند با حضور شهرداران بندرماهشهر و سربندر با حضور نمایندگان وزارت راه و جناب نبوتی نماینده علی گلمرادی در شهرستان پیگیری شد. این جاده در حال حاضر ۴ بانده است و بار ترافیکی بسیار سنگینی را متحمل است.