اهدا ۵۵ دستگاه رایانه به ادارات آموزش و پرورش بندرماهشهر و بندرامام(ره) توسط شرکت عملیات غیرصنعتی

به گزارش خورنا و به نقل از روابط عمومی شرکت عملیات غیرصنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی ۵۵ دستگاه رایانه که از محل اعتبارات شورای راهبردی صنایع پتروشیمی خریداری شده است، توسط شرکت عملیات غیرصنعتی به ادارات آموزش و پرورش بندرماهشهرو بندرامام تحویل داده شد.

به گفته حاجی زاده مدیر پشتیبانی شرکت عملیات غیرصنعتی این کامپیوترها با مبلغ ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال خریداری شده و بروز رسانی های نهایی نیز بر روی تمام دستگاه ها صورت گرفته است.

گفتنی است که این ۵۵ دستگاه رایانه توسط شرکت عملیات غیرصنعتی و از محل اعتبارات شورای راهبردی صنایع پتروشیمی خریداری شده است و با حضور مسئولین ادارات آموزش و پرورش بندرماهشهر و بندرامام(ره) به آن ها تحویل داده شد.