رئیس انجمن اسلامی معلمان خوزستان خواستار شد:

پرهیز ازحرکت های انفرادی و غیرتشکیلاتی

خورنا| سرویس سیاسی: جلسه انجمن اسلامی معلمان اهواز باحضور رییس انجمن اسلامی معلمان استان وبرخی اعضای شورای مرکزی برگزار شد.
به گزارش خورنا جلسه انجمن اسلامی معلمان اهواز باحضور رییس انجمن اسلامی معلمان استان وبرخی اعضای شورای مرکزی و هیئت داوری درتاریخ ۹ آذر۹۷ برگزار ودرخصوص موضوعات زیر بحث وتبادل نظرشد:
_شیوه نظارت برعملکرد انجمن های شهرستان ها ومناطق
_طراحی وتدوین برنامه یکساله انجمن اسلامی معلمان
_حفظ انسجام وحرکت درچهارچوب مرامنامه انجمن
_مواضع انجمن درخصوص فعالیت سایراحزاب وتشکل های قانونی من جمله کانون صنفی فرهنگیان
دراین نشست ابتدا علی حسن فردبابلی رییس انجمن اسلامی معلمان اهواز ضمن خوشامدگویی وبیان اهداف وموضوعات جلسه به طرح دیدگاه های خود دراین خصوص پرداخت.
سپس اعضای انجمن اسلامی اهواز دیدگاه های خود راتشریح نمودند.
درادامه آقایان کمایی و روستا مطالبی مطرح کردند.
درپایان جلسه آقای روشن زاده رییس انجمن اسلامی معلمان استان به برخی فعالیت های صورت گرفته درخصوص عزل وانتصابات اخیر درآموزش وپرورش،رایزنی درمورد اعضای بازداشتی کانون صنفی فرهنگیان اشاره کرد. وی هم چنین ضرورت پرهیز ازحرکت های انفرادی و غیرتشکیلاتی برای حفظ انسجام انجمن اسلامی بعنوان تشکیلاتی تاثیرگذارراخواستارشد.