رابطه دلار با آزادی و عدالت/ تصویر

خورنا: سال ۱۳۷۸ بود که دلار برای چند روز به قیمت ۱۰۰۰ تومان رسید و دوباره به نرخ عادی خود بازگشت. در همان چند روز، روزنامه آقای ده نمکی با تیتر درشت و به بهانه تشنج کوتاه مدت، آزادی در کشور را زیر سوال برد. تصویر زیر:

و حالا دلار ۴۰۰۰ هزار تومان، زنده باد عدالت! و خبری هم از ده نمکی ها نیست.

تصویر زیر: