شیخ دیپلمات و کدخدای جهان

خورنا – عبدالواحد عبادی: درسال ۸۲ بود که نام حسن روحانی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی در بحث پرونده هسته ای با عنوان شیخ دیپلمات بر سر زبان ها افتاد.او که مسولیت مذاکرات هسته ای ایران با گروه ۱+۵ را برعهده گرفت و با مهارتی خاص مذاکرات راپیش برد.با پایان عمر دولت اصلاحات مسولیت اونیز پایان یافت وبرای مطالعه وتحقیق به مرکز مطالعات استراتژیک‌ مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت تا با مطالعه وتحقیق بر علم ودانایی خود بیفزاید وبرای مسولیتی بزرگ آماده شود؛این در حالی بود که پرونده هسته ای ایران از اتاق مذاکرات به شورای امنیت منتقل شد وچندین قطعنامه در آن شورا بر علیه ایران تصویب شد وتحریم ها روز به روز حلقه خودرا تنگ تر می کرد وچرخش چرخ زندگی مردم را مختل می کرد وسرانجام پرونده هسته ای ایران به بند ۷ منشور شورای امنیت منتقل شد.روحانی در اندیشه رییس جمهورشدن با شعار کدخدا را باید دید و هم سانتریفیوژ ها بچرخد وهم زندگی مردم’ پا به عرصه رقابت انتخاباتی گذاشت ودر پایان روز های تبلیغاتی با حمایت رییس جمهور دولت اصلاحات ویار دیرین او توانست نظر مردم را به خود جلب کند وپیروز صحنه انتخابات باشد. اولین اقدام اوانتخاب وزیرخارجی دانا وحکیم بود’ ظریف متخصص در اموربین الملل با کوله باری از تجربه سیاسی در سازمان بین الملل ‘پرونده ی هسته ای از شورای عالی امنیت ملی به وزارت خارجه منقل شد وعزم خود راجزم کرد که این چالش بزرگ کشور را نه باشور وشعار واحساسات بلکه با شعور درایت وحکمت ونه از راه سخنرانی در میادین  واجتماعات بلکه از طریق گفتگو ومذاکره رودر رو با کدخدای جهان والبته نه از روی ترس بلکه از روی اگاهی به سرانجام برساند’۲۳ماه مذاکره چانه زنی وگفتگوباشش قدرت جهانی ۲۳ ماه بی مهری تهمت وشایعه پراکنی از رقیب داخلی سرانجام ۲۳تیرماه ۹۴ طلسم بزرگ تاریخ وزارت خارجی جمهوری اسلامی که حدود دوازده سال کشور را مسقیم وغیر مستقیم به خود مشغول کرده بود به سرانجام رسید وگفتگو وجدال با قول حسن با عزت به نتیجه رسید وتوافق خوب هسته ای حاصل شد’ واینک شیخ دیپلمات باید با فراغ بال  متوجه امور داخلی شود اموری که غفلت از آن برای دولتش وکشور چالش انگیز است وامید مردم به اصلاح آن است ساختار اختاپوسی ودرهم تنیده وفربه شده بورکراسی اداری نظام غیر شفاف اقتصادی که رانت خواری واختلاس را پرورش می دهد’آموزش وپرورش بیمار کشاورزی ناکارآمد حقوق  شهروندی’جرم سیاسی ‘تشکل های مدنی توجه به امورفرهنگی’چالش های محیط زیست’وپروژه های نیمه تمام ‘ همه در انتظار تصمیمات کارشناسی وآگاهانه دولت روحانی است تا در مسیر درست قرارگیرد والبته کارشکنی رقیب داخلی رانباید نادیده بگیرد’

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  • فرنوش بسیارعالی موفق باشید.
    • عزیز خدا را شکر که کلید حسن آقا چرخید وکشور را از یک چاش بزرگ وجدی رهانید .