فراخوان اولین جشنواره طنز خوزخند

خورنا – فراخوان اولین جشنواره طنز خوزخند منتشر شد:

۳۰۷۱_۸۲۳