ماجرای استخدام در آبفای خوزستان چه بود؟!

خورناچند روزی ست که در شبکه های اجتماعی ، آگهی جذب و استخدام شرکت آبفا خوزستان منتشر شده و حتا آدرس محل استخدام و تلفن هایی به منظور هماهنگی بیشتر ! نیز در زیر اطلاعیه آمده است.

از آنجا که خیل عظیم کاربران شبکه های اجتماعی جوان و جویای کار هستند این اطلاعیه مورد توجه آنان قرار گرفته اما در پیگیری های صورت گرفته مشخص شد اطلاعیه استخدام سرکاری بوده است !

در همین رابطه نیز اخیرا روابط عمومی آبفا خوزستان اطلاعیه صادر کرده و انتشار هرگونه آگهی استخدام به نام شرکت را تکذیب کرده است.