تالاب شادگان و تهدیدی به نام تیلاپیا

خورنا رشد فزاینده ماهی تیلاپیا به تهدید جدی برای حیات انواع آبزیان و گیاهان تالاب شادگان استان خوزستان تبدیل شده است.

ماهی « تیلاپیا زیلی» (zilli) طی دو سال گذشته با ورود به آب های استان خوزستان به ویژه تالاب شادگان، اگرچه باعث رونق اشتغال مردم این منطقه شده است ولی از سویی نیز به عقیده کارشناسان حفاظت محیط زیست، زندگی برخی گونه های نادر آبزی این تالاب را با آسیب جدی مواجه کرده است.

جثه کوچک، همه چیزخوار بودن، سرعت رشد زیاد، مقاومت در برابر شرایط محیطی از خصوصیت های ماهی تیلاپیا از نوع زیلی است و از همه مهم تر اینکه رقیب قدرتمند غذایی برای گونه های بومی و محلی به شمار می رود.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شادگان در گفت و گو با خبرنگار ایرنا گفت:این ماهی از نوع زیلی از چهار سال قبل وارد آب های استان خوزستان شد و تکثیر سریع این نوع ماهی باعث شده است که حیات آبزیان استان به ویژه در تالاب شادگان با مشکل مواجه شود.

ˈسید محمد حسن فقیه ˈبا بیان خطرات این نوع از آبزیان برای تالاب شادگان گفت:تاکنون مشخص نشده که این گونه مهاجم از چه طریقی وارد آب های استان شده و برای بررسی این مساله کارگروهی تحقیقاتی در استان خوزستان تشکیل شده است.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شادگان اظهار کرد:ماهی تیلاپیا نوع زیلی با ورود به هر منطقه به دلیل تکثیر سریع حیات منطقه را دچار مشکل کرده و حتی اقدام به خوردن تخم های سایر ماهیان می کند که این مساله حیات گونه های کمیاب آبزیان در تالاب شادگان را با خطراتی مواجه کرده است.

فقیه گفت: تا زمانی که نحوه ورود این نوع ماهی مهاجم به آب های استان مشخص نشود، نمی توان برای جلوگیری از تکثیر این ماهی راهکاری ارائه داد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شادگان همچنین یکی از برنامه های مهم سازمان محیط زیست را ارائه برنامه برای مقابله با این نوع ماهی دانست و گفت:مقابله با این نوع از آبزیان علت اینکه تاکنون برای مقابله با آن راهکار علمی ارایه نشده است به زمان زیادی نیاز دارد.

در مطالعاتی که در برخی کشورها درخصوص این گونه انجام شد، تنها راه جلوگیری از تکثیر ماهی تیلاپیا نوع زیلی عقیم سازی است که این روش نیز تاکنون نتیجه مطلوبی نداشته است.

اکنون کانون وجود گونه تیلاپیا در استان خوزستان تالاب شادگان است و این گونه مهاجم در بیشتر استخرهای پرورش آبزیان استان نیز دیده شده است.