فرهنگسازی و اصلاح قوانین راهکاری برای پذیرش مسوولیت اجتماعی

آبادان- ایرنا- معاون حقوقی مرکز تحقیقات استراتژیک و رییس موسسه آموزشی و پژوهشی اتاق بازرگانی ایران گفت: فرهنگسازی و اصلاح قوانین و مقرارت راهکاری برای در پذیرش مسوولیت اجتماعی در کنار مسوولیت های اقتصادی خواهد بود.