نجات ۱۴ راس گاومیش توسط آتش نشانی دزفول

دزفول – ایرنا – ۱۴ راس گاومیش که در کانال بزرگ آبیاری کشاورزی در دزفول گرفتار شده بودند توسط ماموران امداد و نجات سازمان آتش نشانی نجات یافتند.