نظر آیت الله هاشمی درباره حجاب

خورنا: تهران امروز گزارش داد: آیت الله هاشمی رفسنجانی در پاسخ به پرسشی درباره مسئله عفاف و حجاب، گفت: معیار و مبنای حجاب با وجود تفاسیر مختلف، بر اساس اسلام مشخص است.

مسائل فرهنگی از جمله حجاب باید شاخص و الگوهای خاصی داشته باشد که اعمال سلیقه نتواند به آن آسیب بزند. البته برخورد با گروهی که عناد و دشمنی داشته و تمرد از قانون می کند، جداست.