انتشار دومین نسخه از گاهنامه شهرداری بندرماهشهر

خورنا روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر بندر ماهشهر در دی ماه ۱۳۹۳ اقدام به انتشار دومین گاهنامه داخلی شهرما نموده است.

این گاهنامه با صاحب امتیازی روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر بندر ماهشهر و مدیر مسئولی و سردبیری عباس عالی پور منتشر میشود.

۹ba60b99-bb80-4161-bad5-3f1cff36a618_20150114_115415 ۰۷۴۰e0d6-0adf-4b22-bfa8-b0e0eb64739b_20150114_115249