تولید علمی کلان برای کارون، ضرورت امروزی است

خورنا در بررسی و مصاحبه های انجام گرفته شده با مسئولین سازمان ها و ادارت مختلف، نقطه اشتراکی قابل تامل و نگرش اینکه که مشارکت همه سازمان ها و ادارت در بهره برداری از پتانسیل های رودخانه کارون، وسیله شکوفایی رودخانه کارون و راه کاری جدی برای جلوگیری از انتقال آب کارون است. برای رسیدن به این نقطه مشترک و مشارکت لازم، تولید علمی آکادمیک اختصاصی رودخانه کارون در بعد کلان، که مورد غفلت قرار گرفته است، نیازی ضروری است. بنابراین، بررسی علمی و آکادمیک جنبه های مختلف رودخانه کارون از جمله انتقال آب، گردشگری و….. در بعد کلان از جمله معضلات استانی می باشد.

توجه و همیاری دو طرفه همزمان رسانه ها، مسئولین و دانشگاهیان و پژوهشگران به همه محورهای رودخانه کارون، وسیله کمک کننده برای جلوگیری از انتقال آب کارون است. به عنوان نمونه، توجه فقط به انتقال آب کارون، وسیله اغفال کننده ای را در جامعه ایجاد کرده است که عدم مطالبه برای همه محورهای رودخانه کارون مانند گردشگری رودخانه کارون از طرف رسانه ها، مسئولین و مردم ایجاد نموده است.

فراتر از این، همیاری صحیح و همگانی، باعث تغییر در نگرش سیاسی به مسائل رودخانه می شود، بعدی که بعد علمی آن را تحت شعاع قرار داده است که فضای مسمومی را در برابر بررسی مسائل علمی و حتی نجات رودخانه کارون ایجاد کرده است.

در این راستاء، برگزاری سمینار های علمی عمومی، غیر تشریفاتی مستقل و بدون جهت از طرف سازمان های و ادارات مرتبط با آب و رودخانه کارون، می تواند سطح آگاهی مردم و نحوه برخورد با رودخانه کارون را متحول سازد.

برخلاف سنوات گذشته، نیاز است تا بهره برداری از پتانسیل های رودخانه کارون بیشتر شود تا یکی از راههکارهای جدی جلوگیری از انتقال آب رودخانه کارون باشد. به عنوان نمونه، اگر گردشگری رودخانه کارون به عنوان یکی از منابع درآمد استانی و حتی بین المللی شناخته شود، چه کسی می تواندبه راحتی درباره انتقال آب رودخانه کارون سخن بگوید؟

پیشنهاد منبع یا منابع استنادی علمی و آکادمیک رودخانه کارون جهت هدفمند نمودن دید مستند علمی همگانی به رودخانه کارون، به صورت مبرم توصیه می شود و تولید علمی کلان برای کارون، ضرورت امروزی است و برای فردا شاید دیر باشد.