ثبت سه اثر میراث فرهنگ بختیاری در فهرست میراث ملی

خورنا در اولین جلسۀ «کمیتۀ ثبت میراث فرهنگی ناملموس» با حضور محمدحسن طالبیان معاون میراث فرهنگی به عنوان رئیس جلسه و فرهاد نظری مدیرکل دفتر ثبت آثار به عنوان دبیر جلسه و اعضای کمیته هشت پرونده میراث ناملموس از استان‌های مختلف پس از تایید در فهرست میراث ملی قرار گرفت.

اعضای این کمیته متشکل از محمّد میرشکرایی، علی‌رضا حسن‌زاده، سیداحمد محیط طباطبایی، مرتضی رضوان‌فر، محمد مکاری، شروین گودرزی، علی طبرسا و مریم نعمت طاووسی، مینا عمیدزاده بود.

از فرهنگ بختیاری مهارت بافت چوقا مورد بررسی قرار گرفت. چوقا دست بافته‌ای است که نزد عشایر از اهمیت بالایی برخوردار است و به عنوان یک عبای دهقانی استفاده می‌شود. این پرونده با تایید اعضا به ثبت رسید.

ترانه‌های گُلِی‌گُلِی در فرهنگ بختیاری یکی دیگر از پرونده‌ها بود که به عنوان یکی از رایج‌ترین گونه‌های ادبیات عامیانه جایگاه خاصی در فرهنگ بختیاری دارد. این اثر میراث ناملموس هم در فهرست میراث ملی قرار گرفت.

همچنین روش درمانی بیماری شاربونی دام به دلیل استفاده از روش سنتی در درمان بیماری دام و دوری از روش‌های مدرن دامپزشکی به ثبت رسید.