برخورد قاطع با به‌کارگیرندگان اتباع بیگانه غیرمجاز در ماهشهر

خورنا بر اساس قانون، اتباع بیگانه باید برای اشتغال در کشور دارای پروانه کار باشند. وی افزود: بر همین اساس با کارفرمایان و پیمانکارانی که اتباع بیگانه بدون پروانه کار یا اتباع بیگانه‌ای را که تاریخ اعتبار پروانه کار آنها به پایان رسیده باشد را به کار بگیرند، برخورد قانونی خواهد شد. دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بندر ماهشهر خاطرنشان کرد: همچنین اتباع بیگانه نباید در کاری غیر از آنچه که در پروانه کار آنها قید شده است به‌کارگیری شوند. آقاجری ادامه داد: به پلیس‌های تخصصی دستور دستگیری و جلب کارفرمایان و پیمانکارانی که از این موارد تخطی کنند صادر شده و قانون در برابر این مسئله هیچگونه کوتاهی و اغماضی نخواهد کرد. وی با بیان اینکه این دسته از پیمانکاران و کارفرمایان به مجازات حبس تا شش ماه محکوم خواهند شد، اظهار کرد: چنانچه شهروندان اطلاعاتی در ارتباط با این گونه کارفرمایان و پیمانکارها دارند مراتب را به پلیس اطلاعات شهرستان گزارش کنند.