استاندار خوزستان گفت: ترویج فرهنگ خرید از کالاهای درون استانی باعث رونق اشتغال در خوزستان می شود.

خورنا ˈ عبدالحسن مقتداییˈ شنبه در شورای برنامه ریزی و توسعه استان در محل استانداری خوزستان اظهارکرد: با رونق خرید کالاهای درون استانی، بخشی از صنایع خوزستان که غیرفعال شده بودند فعال شدند.

وی گفت:خرید کالای درون استانی طرحی است که برای حمایت از تولید کنندگان داخلی و رونق بخشیدن به اقتصاد خوزستان در حال اجرا است.

استاندار خوزستان افزود: نمایشگاه مجازی برای معرفی ظرفیت های خوزستان به مردم و شناسایی تولیدات داخلی بسیار موثر است و برای معرفی هر چه بیشتر تولیدات داخلی باید فرهنگ خرید کالای داخلی را در بین مردم مرسوم کرد.