سرنوشت مبهم پروژه یکصد میلیارد ریالی دانشگاه آزاد اندیمشک

تبدیل پردیس دانشگاهی اندیمشک به سرد خانه !

خورنا:ﺭﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻥ ﻣﺤﯿﻂ ﺯﯾﺴﺖ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺷﻬﺮﺍﻧﺪﯾﻤﺸﮏ ﺍﺯ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻃﺮﺡ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﺳﺮﺩﺧﺎﻧﻪ ۲ ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻨﯽ ﺑﻪﺷﻮﺭﺍﯼ ﺷﻬﺮ ﺧﺒﺮ ﺩﺍﺩ .
ﻣﻬﺪﯼ ﻗﻠﯽﮐﯿﺎﻧﯽ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺩﺭ ﮔﻔﺖﻭﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭ ﻓﺎﺭﺱ ﺩﺭﺍﻧﺪﯾﻤﺸﮏ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﮐﺮﺩ : ﭘﯿﺸﻨﻬﺎﺩ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﺳﺮﺩﺧﺎﻧﻪ ۲ ﻫﺰﺍﺭﺗﻨﯽ ﺍﺯ ﺳﻮﯼ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻥ ﻣﺤﯿﻂ ﺯﯾﺴﺖ ﺑﻪ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﺷﻬﺮ ﺍﺭﺍﺋﻪﺷﺪﻩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﺁﻥ، ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﻭ ﺍﺩﺍﺭﻩﺟﻬﺎﺩ ﮐﺸﺎﻭﺭﺯﯼ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻫﻤﮑﺎﺭﯼ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺩﺍﺷﺖ .ﻭﯼ ﺍﻓﺰﻭﺩ : ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻮﺍﺩﻏﺬﺍﯾﯽ ﺳﺎﻟﻢ، ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎﺯﺍﺭ،ﺟﻠﻮﮔﯿﺮﯼ ﺍﺯ ﻓﺎﺳﺪ ﺷﺪﻥ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﮐﺸﺎﻭﺭﺯﯼ، ﻋﺮﺿﻪ ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺖ ﻭ ﺗﺪﺭﯾﺠﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﮐﺸﺎﻭﺭﺯﯼ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻭﺟﻠﻮﮔﯿﺮﯼ ﺍﺯ ﺿﺮﺭ ﻭ ﺯﯾﺎﻥ ﮐﺸﺎﻭﺭﺯﺍﻥ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺩﻻﯾﻞ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﺍﯾﻦ ﺳﺮﺩﺧﺎﻧﻪ ﺍﺳﺖ .ﺭﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻥ ﻣﺤﯿﻂ ﺯﯾﺴﺖ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺷﻬﺮﺍﻧﺪﯾﻤﺸﮏ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮﺩ : ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺟﻠﺴﻪﺍﯼ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﺭﺋﯿﺲ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺟﻬﺎﺩ ﮐﺸﺎﻭﺭﺯﯼ، ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﭘﮋﻭﻫﺸﯽ و معاونت آموزشی ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩﺁﺯﺍﺩ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻭ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺷﻮﺭﺍ ﻭﺩﺳﺘﮕﺎﻩﻫﺎﯼ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺩﺭ ﺯﻣﯿﻨﻪ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﺍﯾﻦ ﺳﺮﺩﺧﺎﻧﻪ ﻣﻮﺭﺩﺑﺮﺭﺳﯽ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ .
ﻗﻠﯽﮐﯿﺎﻧﯽ ﺑﯿﺎﻥ ﮐﺮﺩ : ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﻧﺪﯾﻤﺸﮏ ﺁﻣﺎﺩﮔﯽ ﮐﺎﻣﻞﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﺍﯾﻦ ﺳﺮﺩﺧﺎﻧه ﺩﺭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺍﯾﻦﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺟﺎﺩﻩ ﺳﺪ ﮐﺮﺧﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺩﺭﺻﺤﻦ ﻋﻠﻨﯽ ﺷﻮﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ .ﻭﯼ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﮔﻔﺖ : ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺍﯾﻦ ﻃﺮﺡ،ریاست ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺟﻬﺎﺩ ﮐﺸﺎﻭﺭﺯﯼ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺍﺯ ﺍﺟﺮﺍﯼﺍﯾﻦ ﭘﺮﻭﮊﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺁﺯﺍﺩ و ضمن ابراز خرسندی از اینکه برای اولین بارست نهادی غیر از جهاد کشاورزی پیرامون دغدغه های این ارگان با ما صحبت میکندﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺗﺴﺮﯾﻊ ﺩﺭﺭﻭﻧﺪ ﺍﻋﻄﺎﯼ ﻣﺠﻮﺯ ﻭ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺗﺴﻬﯿﻼﺕ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻃﺮﺡ ﻗﻮﻝﻣﺴﺎﻋﺪ ﺩﺍﺩند.عضو ﺷﻮﺭﺍﯼ ﺷﻬﺮ ﺍﻧﺪﯾﻤﺸﮏ ﺩﺭ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺍﻓﺰﻭﺩ :ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺍﻧﺪﯾﻤﺸﮏ ﺟﺎﯾﮕﺎﻩ ﻭﯾﮋﻩﺍﯼ ﺩﺭ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕﮐﺸﺎﻭﺭﺯﯼ ﺩﺭ ﺑﯿﻦ ﺳﺎﯾﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎﯼ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺍﯾﺠﺎﺩﺑﺴﺘﺮﻫﺎﯼ ﻻﺯﻡ ﺩﺭ ﺍﻣﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ، ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﯼ ﻭ ﻋﺮﺿﻪﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﮐﺸﺎﻭﺭﺯﯼ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺩﺭ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﭘﺎﯾﺪﺍﺭ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖ.

لازم به ذکر است ملک مذکور در حدود سال ۱۳۸۶ و در مجاورت سد کرخه ی اندیمشک با هدف کاربری آموزشی در اختیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرستان اندیمشک قرار گرفت و طبق گفته ی برخی منابع غیر رسمی  چیزی در حدود یکصد میلیارد ریال در جهت ساخت این مجتمع هشتاد کلاسه  هزینه گردید تا دانشگاه آزاد اندیمشک که به نوعی از فقدان فضای آموزشی به نحو  مناسب رنج میبرد قدمی مهم در مسیر توسعه بردارد ولی از سال ۱۳۹۰ و پس از پیشرفت هشتاد درصدی ملک مذکور تا به حال متروک به حال خویش رها شده است و در طول سالهای اخیر  و پس از جابه جایی مدیران در واحد دانشگاهی اندیمشک شایعات گوناگونی در جهت تغییر کابری آن شنیده شده است معقوله ای که علی رغم توجه و نیاز مبرم  بخش های مختلف کشاورزی و صنعتی و اجتماعی شهرستان به مجمتع مذکور  با روح امر کارشناسی در دانشگاه ازاد در تضاد کامل است .