اولین موزه تخصصی علم و اندازه گیری دانش آموزی کشور در اهواز افتتاح شد

خورنا اولین موزه تخصصی علم و اندازه گیری دانش آموزی کشور با رویکرد تعاملی عصر دوشنبه با حضور مدیر کل دفتر تالیف کتب درسی وزارت آموزش و پرورش در مرکز پژوهش سرای غدیر افتتاح شد.

محمود امانی، مدیر کل دفتر تالیف کتب درسی وزارت آموزش و پرورش در این مراسم با بیان اینکه مهارت اندازه گیری از مهارت های هشتگانه علم است، اظهار کرد: اندازه گیری کیفیت انجام کار را متفاوت می کند و شغلی را پیدا نمی کنید که به مهارت اندازه گیری مربوط نشود.

وی با اشاره به اینکه چهار رویکرد در آموزش علم داریم، ادامه داد: اولین رویکرد انتقالی و یا همان تدریس است و بسیاری از زنگ های کلاس ما با رویکرد انتقالی است.

امانی رویکرد دوم را کاوشگری بیان کرد و گفت: در این رویکرد ما با یک مسئله و تعدادی ابزار روبرو هستیم که با کاوش راه حل را پیدا می کنیم و سومین رویکرد فرایندی است که کتاب های علوم در دهه های ۷۰ و ۸۰ براساس آن بوده است.

وی بیان کرد: رویکرد تعاملی چهارمین است که ارتباط انسان با ابزار، طبیعت و انسان را در بر می گیرد و براساس آن کار گروهی شکل خواهد گرفت و این موزه تخصصی علم و اندازه گیری دانش آموزی براساس رویکرد تعاملی است.

مدیر کل دفتر تالیف کتب درسی وزارت آموزش و پرورش بر لزوم ارائه درس و مسئله توسط دانش آموزان در مدارس تاکید کرد و افزود: اگر مدرسه ها از ارائه دانش آموزان پر شود به کودک ما روحیه خودباوری می دهد و رشد را به همراه خواهد داشت.

وی با بیان اینکه نمونه ای از موزه ای با این عنوان را تاکنون ندیده ام تصریح کرد: این موزه  در راستای اسناد تحولی آموزش و پرورش است که براساس آن مرز آموختن را باید از چارچوب کلاس بیرون برد.

امانی با اشاره به اینکه تاسیس موزه تنها کافی نیست عنوان کرد: باید از این موزه استفاده بهینه و بیشینه داشت و تنها دیدار دانش آموزان از موزه کافی نیست بلکه باید عملی کار شود زیرا یک ایستگاه عمیق بهتر از صد ایستگاه سطحی است.

منبع / مهر