تصاویری از ریختن ضایعات حیوانات در اطراف شوشتر

خورنا تصاویری از ریختن ضایعات حیوانات در اطراف شوشتر . این ضاعات حیوانات که برای سلامت و بهداشت مردم بسیار خطرناک می باشد و محیط زیست را آلوده نموده است در ابتدای جاده شوشتر به مسجدسلیمان ریخته شده اند.

12 13 14 15 16