مدیر خدمات فنی شرکت ملی حفاری ایران:عملیات حفاری با هوا حدود ۴٠ درصد افزایش یافت

خورنا/ در مدت پیش گفته ١١ حلقه چاه با متراژ ٢٠ هزار و ٧۶۵ متر به این شیوه حفاری و در مدار تولید قرار گرفت که نسبت دوره مشابه سال قبل بیش از پنج هزار و ٧٠٠ متر افزایش متراژ دارد.

وی افزود: در هفت ماه گذشته چهار هزار و ۴١۵ مورد خدمات فنی از سوی این مدیریت به دستگاه های حفاری و شرکت های بهره برداری نفتی در مناطق نفتخیز خشکی و دریایی کشور ارایه شد.

شجاعی اظهار کرد: مجموعه این خدمات که مشتمل بر ٢٠ نوع است به منظور توسعه مخازن نفتی، حفظ و نگهداشت تولید و تعمیر و تکمیل چاه های در حال حفاری و بهره برداری کاربرد دارد.

مدیر خدمات فنی شرکت ملی حفاری ایران گفت: از جمله خدمات فنی جنبی حفاری می توان به لوله مغزی سیار، اسیدکاری گسترده و ویژه، سیمانکاری، آزمایش چاه، تزریق پذیری، حفاری با هوا، حفاری فروتعادلی، لوله گذاری و نصب آویزه اشاره کرد.

وی افزود: از تعداد عملیات انجام شده یک هزار و ۴۴١ مورد عملیات سیمانکاری، یک هزار و ٣۴٣ عملیات تزریق پذیری، ۶٠۶ مورد لوله گذاری، ۴٢١ عملیات آزمایش چاه، ٢۵٨ مورد لوله مغزی سیار، ١۴٩ مورد اسیدکاری گسترده و ویژه ، ١٣۶ عملیات نصب آویزه و هفت مورد عملیات حفاری فروتعادلی ( یو بی دی ) بوده است.

شجاعی گفت: شرکت ملی حفاری ایران با دارا بودن کارشناسان مجرب و تجهیزات پیشرفته، هم اکنون ارایه بیش از ۶٠ درصد خدمات فنی مهندسی صنعت حفاری را در سطح کشور برعهده دارد.