مدیر کنترل کیفیت و بهداشت آبفا خوزستان

آزمایشات روزانه بر شبکه آب شرب خوزستان

خورنا  مدیر کنترل کیفیت و بهداشت آبفا خوزستان از انجام آزمایش‌های میکروبی، بیولوژیکی و آنالیزهای شیمیایی در تمام شهرهای استان بصورت روزانه خبر داد.

«ملک تاج اسکندری مکوند» با اعلام این مطلب افزود: نظارت بر بهداشت آب شرب، شامل دو بخش آزمایشگاه‌ها و کنترل کیفی ۵۶ شهر استان است که آنالیزهای شیمیایی، بیولوژیکی و میکروبی شهرهایی که آزمایشگاه ندارند در آزمایشگاه ستاد و سایر شهر‌ها خود آنالیزهای فیزیکی، شیمیایی، بیولوژی و میکروبی را انجام می‌دهند.

وی آبادان، خرمشهر، دزفول، ایذه، شوشتر، ماهشهر، بهبهان، امیدیه و سوسنگرد از جمله شهرهای مجهز به آزمایشگاه در سطح استان عنوان کرد.

اسکندری مکوند متذکر شد: آزمایشگاه اکثر شهرهای استان به دستگاه‌های کنترل دما، کلر، PH، TDS، هدایت سنج مجهز بوده و هدایت الکتریکی را خود انجام داده و ثبت می‌کنند.

عضو هیئت علمی دفتر تحقیقات و استانداردهای مهندسی آب وزارت نیرو با مطلوب خواندن کیفیت آب شرب تمام شهرهای استان از نظر بهداشتی و کیفی خاطر نشان کرد: مطلوبیت کلر باقیمانده و میکروبی اکثر شهر‌ها بیش از ۹۹ درصد و در برخی شهر‌ها نیز ۱۰۰ درصد است.

گفتنی است: ۲۲ آزمایشگاه تخصصی در زمینه فیزیکی، شیمیایی، میکروبی و بیولوژی آب و فاضلاب با مرکزیت آزمایشگاه مستقر در آبفا خوزستان به عنوان معتمد محیط زیست کشور، کنترل کیفیت آب در شهرهای خوزستان را بر عهده دارند.

 

منبع / ایلنا