سلفی امیدهای ذوب‌آهن، سپاهان و استقلال در اردوی چین