هارف: هواپیمای فرود آمده در ایران به مقصد رسید

سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت: هواپیمای آمریکایی که روز جمعه در ایران به زمین نشسته بود به مقصد خود رسیده است.