استیلی: این مساوی از برد برای ما با ارزش‌تر بود/ امیدوارم مرفاوی بماند