اسکوچیچ اولین برد را به ابراهیم‌زاده هدیه داد!/ تساوی راه‌آهن و صبا امتیا