استخدام در بازار بزرگ ایرانیان

بازار بزرگ ایرانیان برای تکمیل کادر نیروی انسانی خود در شهر بوشهر دعوت به همکاری کرده است.