ایراندوست: ملوان طلسم شده، نیاز به پوست‌اندازی داریم/ سیستم ما دفاع ضد حمله بود