واکنش محمدرضا رحیمی به حکم صادره از سوی قوه قضاییه: من معاون اول نظام هستم

«م- ر» پاسخ داد؛ «من معاون اول نظام هستم». اين جوابي است براي حكم جزاي نقدي و حبس، حكمي كه هنوز تاييد نشده است. او يك سالي مي‌شود كه ديگر حتي دولتمرد هم نيست، يك شهروند عادي شده است. خودش اما مي‌گويد به خاطر سابقه خدمتش نبايد به موضوع محكوميتش ساده نگاه كرد.