ترکان خواستار عدم دخالت وزارتخانه ها در مناطق آزاد شد

وی در پایان خواستار عدم دخالت دستگاه های ملی و وزارتخانه ها در مناطق آزاد شد و گفت: مدیران منصوب وزارتخانه‌ها آماده تجربیات نو نیستند و مقامات ملی زیر بار نمی‌روند.