استیلی: با روزمرگی اوضاع را سر می‌کنیم/ فرد دیگری نیست که باشگاه راه‌آهن را بگیرد