گزارش تخلفات دولت گذشته به رهبری ارائه می‌شود

به صورت کلی چه مجلس به بررسی تخلفات دولت گذشته ورود كند و چه نكند دولت وظیفه خود می‌داند که این تخلفات را مورد بررسی قرار دهد.